top of page

STANOVY

Izraelská obchodná komora na Slovensku

Článok I.

 • Základné ustanovenia

Občianske združenie Izraelská obchodná komora na Slovensku (ďalej iba Komora) bolo založené rozhodnutím jeho zakladajúcich členov a schválením týchto Stanov v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení, o združovaní občanov. Zoznam zakladajúcich členov, uvedených v prílohe č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Stanov.

Článok II.

 • Názov komory

Názov občianskeho združenia je Izraelská obchodná komora na Slovensku v slovenskom jazyku a Israeli Chamber of Commerce  in Slovak Republic v jazyku anglickom.

Článok III.

 • Sídlo komory

Sídlom Komory je:  811 04 Bratislava, Leškova 7. Komora je registrovaná ako občianske združenie so sídlom v Bratislave.

Článok IV.

 • Doba trvania

Komora sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok V.

 • Predmet činnosti

Komora je nezávislým, dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb. Predmetom činnosti je podpora, rozvoj a ďalšie prehlbovanie vzájomných priateľských, obchodných, kultúrnych, vzdelávacích a informačných vzťahov medzi Slovenskou republikou a štátom Izrael s hlavným zameraním na:

 1. rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov medzi podnikateľmi Slovenskej republiky a Izraela;

 2. poskytovanie informácií o možnostiach obchodu a spoločného podnikania v oblasti priemyslu, poľnohospodárstva, financií, dopravy, technológií, realít a pod.;

 3. poskytovanie informácií o ekonomickom, právnom a daňovom prostredí podnikateľských aktivít na Slovensku a v Izraeli;

 4. organizácia vzájomných podnikateľských a kultúrnych misií;

 5. zabezpečovanie účasti na výstavách, veľtrhoch, prednáškach a seminároch týkajúcich sa predmetu činnosti Komory;

 6. spoluprácu s profesnými organizáciami a inými zahraničnými obchodnými komorami;

 7. ochranu a podporu spoločných hospodárskych záujmov

 8. ochranu ekonomických záujmov svojich členov

 9. vydávanie informačných a prezentačných  materiálov podľa dohodnutého časového harmonogramu.

 10. projektovú spoluprácu s charitatívnymi a neziskovými organizáciami

 11. propagáciu podnikateľských a spoločenských aktivít jednotlivých členov Komory.

Za účelom vykonávania predmetu svojej činnosti sa Komora kontaktuje s podnikateľskými subjektmi ako v Slovenskej republike, tak aj v Izraeli, obracia sa na štátne orgány, úrady a iné inštitúcie na Slovensku a v Izraeli. Činnosť Komory sa vykonáva na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskovej organizácie.

Článok VI.

 • Členstvo v komore

Členom Komory sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so Stanovami Komory, platí Predstavenstvom odsúhlasené členské príspevky a zúčastňuje sa na práci a činnosti Komory.

A. Členovia Komory

 1. Členovia, ktorí založili Komoru: Táto forma je pre zakladajúcich členov, ktoré schválili prvé znenie Stanov.

 2. Riadni členovia: Fyzické osoby, ktorých činnosť je spojená so životom v Izraeli, fyzické osoby – podnikatelia,   obchodné spoločnosti a iné právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť.

 3. Čestní členovia: Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým bolo udelené čestné členstvo v Komore za zásluhy o rozvoj práce a naplňovanie predmetu činnosti Komory.


B. Nadobudnutie členstva

Členstvo v Komore sa získava zaslaním písomnej prihlášky. Každý uchádzač o členstvo v Komore musí mať dvoch garantov pre vstup do Komory.O členstve rozhoduje Zhromaždenie členov komory na návrh Predstavenstva Komory. Prihláška môže byť odmietnutá, alebo členstvo pozastavené bez udania dôvodov. Proti takémuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Uchádzač sa stáva platným členom Komory po obdržaní písomného potvrdenia Komory a zaplatení členského príspevku. Čestné členstvo udeľuje Predstavenstvo Komory, minimálne 2/3 väčšinou všetkých členov Predstavenstva na základe podania návrhu členov Zhromaždenia.

C. Prerušenie a zánik členstva

Členstvo v Komore sa bez potreby ďalšieho rozhodnutia orgánov Komory prerušuje vždy v prípade, ak trestné konanie vedené voči členovi Komory bolo ukončené odsudzujúcim rozsudkom súdu a to odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku príslušným súdom. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré bolo členstvo v Komore prerušené (t.j. odsudzujúci rozsudok bol príslušným súdom právoplatne zrušený a na člena, voči ktorému bolo vedené trestné stíhanie sa hľadí ako na nevinného zo spáchania trestného činu), oznámi člen túto skutočnosť Komore, pričom členstvo sa obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. V prípade, ak odsudzujúci rozsudok voči členovi Komory nadobudne právoplatnosť, postupuje sa podľa bodu 3, písm. C tohto článku. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch Komory a člen nemôže byť volený do orgánov Komory.

Členstvo v Komore zaniká:

 1. Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia Predstavenstvu o vystúpení z Komory.

 2. Nezaplatením ročného príspevku člena najneskoršie do konca mesiaca mája každého nasledujúceho kalendárneho roku.

 3. Vylúčením – pre porušenie stanov alebo konanie, ktoré poškodzuje dobré meno Komory.

 4. O vylúčení rozhoduje Zhromaždenie členov Komory na návrhPredstavenstva, a to  nadpolovičnou  väčšinou hlasov.

 5. O výsledku je informovaný člen bez udania zdôvodnenia rozhodnutia.

 6. Úmrtím člena, alebo zánikom právnickej osoby, ak jej práva a povinnosti neprechádzajú na jej právneho nástupcu.

 7. Zánikom Komory.

 8. Pri prerušení, vylúčení, alebo vystúpení člena z Komory mu neprináleží vrátenie členských príspevkov.                       


Článok VII.

 • Zánik Komory

Komora zaniká dobrovoľným rozpustením, na základe rozhodnutia Predstavenstva, alebo zlúčením s inou Komorou, respektíve združením. Predstavenstvo schváli takéto rozhodnutie 2/3 väčšinou hlasov. Pri zániku združenia podľa §12 ods. 1 písm. b) zákona č. 83/1990 Zb. vykoná majetkové vysporiadanie Komory určený likvidátor.


Článok VIII.

 • Spôsobilosť

Komora je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a za záväzky zodpovedá celým svojim majetkom. Členovia Komory neručia za záväzky Komory. Komora je spôsobilá k nákupu alebo predaju hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, nevyhnutne potrebného na plnenie stanovených cieľov. Môže prijímať dary a dediť v zákonne ustanovených podmienkach.


Článok IX.

 • Výhody členstva

 1. Zníženie rizík spojených s podnikaním so štátom Izrael – oboznámenie s legislatívou a obchodnými zvyklosťami.

 2. Koordinácia aktivít Komory s Ministerstvom zahraničných vecí SR, Zastupiteľským úradom Štátu Izraela vo Viedni, Veľvyslanectvom Štátu Izrael v SR a Ministerstvom hospodárstva SR.

 3. Stály prístup k trhovým informáciám.

 4. Individuálny prístup pri príprave a realizácii špecifických kontraktov.

 5. Informácie o pripravovaných aktivitách Komory.

 6. Prístup na kultúrne podujatia, prednášky, semináre a pod.

 7. Organizovanie a sprostredkovanie vzájomných vzťahov členov Komory.


Článok X.

 • Práva a povinnosti členov

Práva členov

 1. podať návrh na prijatie nových členov a byť volený do orgánov Komory

 2. podieľať sa na činnosti Komory

 3. byť informovaný o činnosti Komory

 4. zúčastňovať sa na akciách Komory

 5. vystúpiť a zrušiť svoje členstvo v Komore.

Povinnosti členov

 1. dodržiavať Stanovy Komory

 2. platiť členské príspevky Komory

 3. zúčastňovať sa na činnosti a práci Komory

 4. poskytovať pravdivé informácie a údaje o sebe a svojej spoločnosti.


Článok XI.

 • Orgány Komory

Orgánmi Komory sú:

 1. Zhromaždenie členov Komory

 2. Predstavenstvo

 3. Dozorná rada

 4. Stála kancelária Komory

 5. Štatutárny orgán Komory

 • Zhromaždenie členov Komory

 1. Zhromaždenie členov Komory je najvyšším orgánom Komory

 2. Zhromaždenie členov Komory sa schádza podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 3. Zhromaždenie   zvoláva  predseda Predstavenstva alebo poverený člen Predstavenstva.

 4. Zhromaždenie členov Komory je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina členov Komory

 5. Zhromaždenie členov Komory odvoláva a volí členov Predstavenstva Komory a Dozornej rady.

 6. Volí a odvoláva predsedu Predstavenstva Komory

 7. Volí a odvoláva predsedu Dozornej rady Komory

 8. Zhromaždenie členov Komory splnomocňuje Predstavenstvo Komory, aby v zmysle prijatej zmeny a doplnenia stanov vypracovalo a schválilo nové alebo doplnené znenia Stanov Komory a tieto predložilo MV SR.

 9. Rozhoduje o zlúčení alebo rozpustení Komory

 10. Menuje likvidátora v prípade likvidácie Komory

 • Predstavenstvo

Do pôsobnosti Predstavenstva patrí:

 1. schvaľovanie rozpočtu Komory

 2. finančné záležitosti

 3. schvaľovanie zamerania činnosti, práce a akcií Komory

 4. prijímanie nových členov a zrušenie členstva v Komory

 5. vykonávanie rozhodnutí Zhromaždenia členov Komory

 • Založenie a vznik Predstavenstva

 1. predstavenstvo je 11 členné  (10 členov a predseda);

 2. členov Predstavenstva a predsedu Predstavenstva volí a odvoláva Zhromaždenie členov Komory nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov;

 3. Zhromaždenie členov komory zvolí na návrh členov Komory najprv predsedu Predstavenstva a následne na návrh zvoleného predsedu Predstavenstva zvolí Zhromaždenie členov Komory ostatných členov Predstavenstva a Dozornej rady;

 4. na zvolenie predsedu Predstavenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov  prítomných členov na Zhromaždení členov Komory;

 5. na zvolenie členov Predstavenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov na Zhromaždení členov Komory;

 6. členom Predstavenstva môže byť člen Komory alebo štatutárny zástupca, resp. konateľ právnickej osoby;

 7. prvých členov Predstavenstva a predsedu volia zakladajúci členovia Komory nadpolovičnou väčšinou;

 8. členstvo v Predstavenstve je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

 • Činnosť Predstavenstva

 1. Funkčné obdobia členov Predstavenstva sú 3 roky;

 2. Členstvo v Predstavenstve zaniká odstúpením, uplynutím funkčného obdobia, alebo odvolaním pre neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe idúcich rokovaniach Predstavenstva;

 3. uvoľnené miesto po odstúpení alebo odvolaní člena Predstavenstva môže Predstavenstvo obsadiť kooptáciou do najbližšieho zasadnutia

 • Zhromaždenia členov Komory.

 1. Toto zhromaždenie buď kooptáciu potvrdí, alebo zvolí nového člena predstavenstva;

 2. Predstavenstvo zvoláva podľa potrieb predseda (alebo poverený člen Predstavenstva) a je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov;

 3. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ nie je stanovené inak v týchto Stanovách;

 4. V prípade neprítomnosti členov Predstavenstva je možné získať rozhodnutie per rollam vo forme obežníka;

 5. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Predstavenstva;

 6. Predstavenstvo povinne posudzuje všetky námety, návrhy a pripomienky členov Komory, prijíma rozhodnutia a informuje o nich príslušných navrhovateľov.

 • Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom Komory, ktorú volí a odvoláva Zhromaždenie členov Komory nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Komory.
Do výlučnej pôsobnosti Dozornej rady patrí:

 1. kontrola plnenia rozpočtu Komory

 2. kontrola vedenia účtovných kníh a hospodárenia Komory

 3. spracovanie písomnej správy o výsledkoch kontroly a predloženie Predstavenstvu s návrhom na odstránenie nedostatkov. O výsledkoch kontrolnej činnosti informuje aj Zhromaždenie členov komory.

 • Založenie a vznik Dozornej rady

 1. Dozorná rada  je trojčlenná (2 členovia  a predseda).

 2. Členom Dozornej rady môže byť člen Komory, alebo štatutárny zástupca, resp. konateľ  právnickej osoby.

 3. Prvých členov Dozornej rady a predsedu volia zakladajúci členovia Komory nadpolovičnou väčšinou.

 4. Členstvo v Dozornej rady je dobrovoľnou a neplatenou funkciou.

 • Činnosť Dozornej rady

 1. Funkčné obdobie je trojročné.

 2. Členstvo v Dozornej rade zaniká odstúpením, uplynutím funkčného obdobia, alebo odvolaním pre neospravedlnenú neúčasť na troch po sebe idúcich rokovaniach rady.

 3. Na uvoľnené miesto člena Dozornej rady kooptuje Dozorná rada nového člena do najbližšieho zasadnutia Zhromaždenia členov Komory. Toto zhromaždenie buď kooptáciu potvrdí alebo zvolí nového člena. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda  raz za pol roka, predsedá im a riadi činnosť Dozornej rady medzi schôdzami.

 4. Dozorná rada je schopná uznášať sa, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

 5. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov, pokiaľ nie je stanovené inak v Stanovách.

 6. V prípade neprítomnosti členov Dozornej rady je možné získať rozhodnutie per rollam vo forme obežníka.

 • Stála kancelária Komory

 1. Stálu kanceláriu vedie generálna tajomníčka  Komory

 2. Na základe záverov Zhromaždenia členov Komory, Predstavenstva a pokynov predsedu Predstavenstva organizačne a administratívne zabezpečuje činnosť a aktivity Komory, ako aj poradenskú činnosť pre členov Komory;

 3. Zabezpečuje kontakt a informovanie členov Komory o aktivitách a podujatiach Komory;

 4. Pripravuje a koordinuje interný program Komory – návrhy na rokovania a rozhodnutia Zhromaždenia členov Komory, Predstavenstva a Dozornej rady;

 5. Spravuje databázu informácií a zisťuje nové informácie nutné pre prácu Komory a potreby jej členov;

 6. Vedie korešpondenciu Komory a archivuje ju;

 7. Spravuje pokladňu Komory a vedie záznam o finančnom stave pokladne;

 • Štatutárny orgán Komory

zastupovať Komoru a konať osobne v jej mene môžu:

 1. predseda Predstavenstva Komory

 2. predseda Dozornej rady Komory

Títo zástupcovia konajú samostatne.


Článok XII.

 • Zamestnanci komory

Komora môže zamestnávať pracovníkov interným alebo externým spôsobom, aby pokryla svoje vlastné potreby a požiadavky. Počet pracovných miest a funkčné zamerania, výšku platov a odmien navrhuje a schvaľuje Predstavenstvo na podnet predsedu. Jednotlivé miesta sú obsadzované na základe potrieb Komory a kritériom je kvalifikácia zamestnanca. V pracovno-právnych vzťahoch zastupuje Komoru jej predseda.


Článok XIII.

 • Finančné prostriedky a hospodárenie Komory

Zdrojmi majetku sú:

 1. členské príspevky – výšku stanovuje pre každý rok Predstavenstvo

 2. dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb

 3. sponzorské dary

 4. iné príspevky a dotácie.

Hospodárenie Komory sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Predstavenstvom Komory. Za hospodárenie Komory zodpovedá Predstavenstvo.

Finančné prostriedky môžu byť použité na:

 1. správu a organizáciu Komory

 2. naplnenie predmetu činnosti podľa čl. I. týchto Stanov

 3. činnosť orgánov v rámci ich kompetencií


Článok XIV.

 • Zmeny a doplnky

Zmeny a doplnky týchto Stanov schvaľuje Predstavenstvo Komory.

Článok XV.

 • Fiškálny rok

Fiškálny rok začína dňom 1. januára a končí 31. decembrom.

Článok XVI.

 •  Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli schválené predstavenstvom Komory dňa: 30. 5. 2013. Týmto dňom strácajú platnosť Stanovy schválené Predstavenstvom komory dňa 25. 5. 2011. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-18363-3 dňa 17.6.2011, rušia.

Tieto stanovy sa vyhotovujú v slovenskom jazyku.

bottom of page