Žaloba Izraelskej obchodnej komory na Slovensku na vydavateľstvo Petit Press

  1. rok realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony  Pressburg (Rok 2012: rok 250. výročia narodenia Chatama Sofera)                   

Kľúčovou udalosťou 2. roku realizácie projektu bolo vztýčenie 15 metrov vysokej kulisy – zmenšeného modelu pôvodne 23, 4 metrov vysokej budovy neologickej synagógy na Rudnayovom námestí, ktorá bola zbúraná v apríli roku 1969 ako posledná budova dnes už Strateného mesta.

Model budovy bol vlastne symbolickým vytýčením bodu, v ktorom sa  Stratené (podhradské) mesto prepojilo s pôvodne kráľovským mestom Pressburg (Pozsony, Prešporok, dnes: Bratislava). Na akt vztýčenia modelu sa viazalo ohlásenie novej turistickej trasy Strateným mestom.

Iniciátor realizácie projektu: Izraelská obchodná komora na Slovensku (vstupný vklad vo výške 40 000 Eur)

Rukopis: Zbúraná židovská Bratislava, Sprievodca. Námet: Miloš Žiak. Autori: doc. Zuzana Ševčíková, prof. Eduard Nižňanský. Ilustrácie: Ing. arch Pavol Škorvánek.

Vytvorenie vízie novej ucelenej turistickej trasy historicky cenným centrom mesta Bratislava (za pomoci Sprievodcu Zbúranou židovskou Bratislavou), v rámci ktorej kulisa neologickej synagógy vytvorí symbolickú „vstupnú bránu“ (orientačný bod vstupu) do ulíc Strateného mesta Bratislava – Pozsony – Pressburg (smerom z centra mesta hore na bratislavský Hrad), respektíve symbolickú „výstupnú bránu“ (orientačný bod výstupu) z ulíc Strateného mesta (smerom z Hradu dolu do centra mesta).

Preklad Sprievodcu zbúranou židovskou Bratislavou do piatich jazykov (angličtina, nemčina, maďarčina, ruština, ivrit). Vydanie Sprievodcu v slovenčine aj v ostatných piatich jazykoch

Vybudovanie 15 metrov vysokej kulisy/dekorácie neologickej synagógy na základe projektovej dokumentácie Synagóga neológov, poskytnutej do projektu Bratislavským samosprávnym krajom (spracovateľ: firma Fargo, s.r.o.) na mieste, kde pôvodne stála budova neologickej synagógy na Rybnom námestí (dnes Rudnayovo námestie). Ide o 60-percentnú zmenšeninu objemu pôvodnej budovy.

Kulisa musela splniť požiadavku stať sa novou turistickou atrakciou, umiestnenou v turisticky najatraktívnejšej časti centra mesta a súčasne sa musela stať odkazom na pokračovanie projektu smerom k roku 2013. Interiér priestoru bol preto navrhnutý tak, aby odkazoval smerom do budúcnosti – na predpokladané spustenie Električky historickej pamäti  premávajúcej po Okruhu historickej pamäti do prevádzky (nainštalovanie pôvodne električkových sedadiel). Jediné symbolické okno do exteriéru vytvorila veľkoplošná TV obrazovka, na ktorej sa každú polhodinu premietal 18 minútový filmový dokument Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg režisérky Zuzany Piussi

Začlenenie projektu do podujatia Bratislavské kultúrne leto

Obnovenie turistickej trasy Viedeň – Krakow o chýbajúcu informáciu o židovskej minulosti mesta Bratislava

Vrátenie slovenskými fašistami a československými komunistami vymazanej židovskej časti Bratislavy na mapu civilizovanej Európy revitalizáciou pamäte obyvateľov aj návštevníkov mesta

Náčrt novej medzinárodnej turistickej trasy, napomáhajúcej rozpamätať sa na pôvodné centrá židovskej civilizácie v strednej Európe, a to tak na línii severnej trasy (Viedeň – Pressburg/Bratislava – Krakow), ako aj na línii južnej trasy (Pozsony/Bratislava – Dunajská streda – Komárno – Vác – Budapešť)

Informovanie slovenskej aj medzinárodnej verejnosti o vzniku novej turistickej trasy v Bratislave v roku 250. výročia narodenia Chatama Sofera (uskutočnilo sa v prvý letný deň: 21. júna 2012)

Spustenie novej turistickej trasy do prevádzky 1. júla 2012 na tri mesiace (júl -august – september), vychytanie nedostatkov tak, aby v roku 2013 už mohlo všetko fungovať na profesionálnej úrovni. Následne demontáž kulisy a jej zazimovanie

Iniciovanie vytvorenia nového umeleckého portrétu Chatama Sofera (autor: Ondrej Rudavský, slovenský výtvarník)

Otvorenie prevádzky „kosher fastfood“ pod názvom „Come to see“, ktorý poskytol aspoň to najzákladnejšie občerstvenie a stravu pre veriacich židovských návštevníkov Bratislavy zo zahraničia a súčasne slúžil ako informačný bod pre turistov o projekte Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg. Možnosť získať kosher občerstvenie bola nevyhnutným predpokladom pre komfortnú návštevu Bratislavy veriacimi židovskými návštevníkmi. Cieľom bolo aspoň pri príležitosti 250. výročia narodenia najvýznamnejšieho rabína 19. storočia Chatama Sofera zreálniť heslo: Slovensko – Otvorená krajina (Slovakia – Open country)

Vytvorenie potenciálneho podporného bratislavského projektu pre významnú medzinárodnú udalosť roku 2013: Košice – Európske hlavné mesto kultúry s cieľom zadržať turistov na území Slovenska čo najdlhšie.

Vytvorenie základného rámca náučno-poznávacej trasy, určenej pre potreby školopovinnej mládeže. Vedomostný materiál, získaný v rámci realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg je možné využiť ako „manuál“ pre potreby učiteľov, aby mohli na profesionálne vysokej úrovni pomôcť školopovinným žiakom vyšších ročníkov základných škôl a študentom stredných škôl z celého Slovenska spoznať detailnejšie myšlienku, ktorá tvorí obsah Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia (9. september), konkretizovaný na bratislavské reálie

Partneri projektu Stratené mesto 2012:

Národné osvetové centrum (finančný príspevok na pomoc pri realizácii cieľov projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg v roku 2012 vo výške 185 000 Eur)

Bratislavský samosprávny kraj (finančný príspevok na pomoc pri realizácii projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg v roku 2012 vo výške 50 000 Eur, poskytnutie projektovej dokumentácie Synagóga neológov Kulisa/Dekorácia)

Židovská náboženská obec Bratislava (súhlasom s umiestnením modelu neologickej synagógy na parcele č. p. 464, ktoré je v jej vlastníctve)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (súhlasom s umiestnením modelu neologickej synagógy na časti parcely č. 462 počnúc rokom 2012, ako aj finančným príspevkom vo výške 7 500 Eur na honorár pre autorov rukopisu Zbúraná židovská Bratislava, Sprievodca)

Mestská časť Bratislava – Staré mesto (vydaním povolenia na dočasné zaujatie verejného priestranstva z dôvodu umiestnenia kulisy neologickej synagógy, zabezpečením dozoru počas dňa, keď bol interiér synagógy sprístupnený turistickej verejnosti, ako aj zvýšeným dozorom v noci)

Bratislava tourist board a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (integrovaním projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg do podujatia Kultúrne leto krytím nákladov na výstavbu a ozvučenie pódia počas verejnej prezentácie projektu pre širokú slovenskú verejnosť dňa 21. júna 2012, honorár rabína Zeeva Stiefela a skupiny Pressburger Klezmer band, ako aj zabezpečenie TV obrazovky pre interiér kulisy synagógy a zabezpečenie premietania filmu Stratené mesto vo vnútri synagógy)

Slovenský filmový ústav (za povolenie premietať film Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg)

Múzeum kultúry Maďarov – Slovenské národné múzeum (zabezpečenie prekladu Sprievodcu Zbúranou židovskou Bratislavou do maďarského jazyka na vlastné náklady)

Stredoeurópska nadácia (finančná dotácia 2 500 Eur na preklady Sprievodcu do cudzích jazykov)

Keďže ide o verejnoprospešnú aktivitu s vysokou  pridanou spoločenskou hodnotou, k členom neziskového občianskeho združenia s názvom Izraelská obchodná komora na Slovensku, ktorí sú iniciátorom realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg, sa pripojili zaslaním finančného príspevku, respektíve vecným plnením:

súkromná spoločnosť My energy

Hotel Crown Plaza

Súkromná spoločnosť Spectrum art

Súkromná spoločnosť Elesko

Súkromná spoločnosť Lansky, Ganzger a partner

Bratislavský okrášľovací spolok

Súkromná spoločnosť Optifin invest

Súkromná spoločnosť Come to see

Stránky: 1 2 3 4