Žaloba Izraelskej obchodnej komory na Slovensku na vydavateľstvo Petit Press

IKONA PDF

Žaloba proti Petit Press, a. s.

 

Vážený pán JUDr. Martin Čižmárik,

dovoľujem si Vás touto cestou požiadať o právne zastupovanie Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a osoby Miloša Žiaka vo veci poškodzovania dobrej povesti právnickej osoby a ochrany osobnosti Miloš Žiaka cieleným a opakovaným publikovaním nepravdivých tvrdení denníka Sme, ktorého vydavateľom je Petit Press.

Skutkový stav je nasledovný:

Rok 2011 bol prvým rokom realizácie projektu autora Miloša Žiaka Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg.

Úlohu iniciátora realizácie projektu na seba vzala Izraelská obchodná komora na Slovensku (Miloš Žiak je predsedom jej predstavenstva) v rámci agendy zlepšenia vzájomného poznania sa a prehĺbenia priateľských vzťahov medzi štátmi Izrael a Slovenská republika.

Projekt bol koncipovaný na tri roky (2011-2013) ako verejnoprospešný projekt s vysokou pridanou spoločenskou hodnotou. Autor projektu, iniciátor realizácie projektu ani partneri projektu nemali z projektu žiadny výnos – boli čistými vkladateľmi do projektu, realizovaného v prospech slovenskej verejnosti.

Cieľom projektu bolo pripomenúť si osobnosť rabína Chatama Sofera v predvečer roku 250. výročia narodenia tohto najvýznamnejšieho rabína 19. storočia, zakladateľa pressburskej rabínskej dynastie, pôsobiacej na území mesta Bratislava (Pressburg – Pozsony) nepretržite 135 rokov (1806-1941).

Súčasne s pripomenutím si významnej osobnosti rabína Chatama Sofera bol projekt aj pokusom rozpamätať sa na dnes už neexistujúcu (v šesťdesiatych rokoch 20. storočia zbúranú) časť historicky cenného centra mesta Bratislava s názvom Podhradie, kde tento rabínsky rod žil a pôsobil, ako aj využitie potenciálu tohto procesu „rozpamätávania sa“ pre potreby rozvoja turizmu a školskej výchovy.

  1. rok realizácie projektu Stratené mesto (udalosti, spojené s realizáciou projektu, partneri projektu a náklady):

Iniciátor realizácie projektu: Izraelská obchodná komora na Slovensku (vstupný finančný vklad vo výške 47 500 Eur)

Dokumentárny film Stratené mesto (námet: Miloš Žiak, réžia a produkcia: Zuzana Piussi), vytvorený pre potreby projektu Stratené mesto (koproducenti: Izraelská obchodná komora na Slovensku spolu so Slovenským filmovým ústavom)

Publikácia Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg, obsahujúca rukopisy: Národy a etnické čistky v Bratislave v 20. storočí (kolektív historikov pod vedením prof. Eduarda Nižňanského, Kto zbúral Podhradie? (autori: prof. Eduard Nižňanský a Ivan Bútora)

Dokumentácia: Synagóga neológov, Ideový a realizačný projekt, Dekorácia – kulisa (firma Fargo, s.r.o.), súčasťou dokumentácie boli vizualizácie umiestnenia modelu synagógy neológov (60-percentnej zmenšeniny pôvodnej budovy) na Rudnayovom námestí

Open-air koncert Stratené mesto, určený širokej bratislavskej verejnosti (vstup zdarma). Konal sa 25. 09. 2011 na parkovisku pod Hradom. Účinkujúcimi boli: Pressburger Klezmer band, piešťanský rabín Zeev Stiefel a hudobná skupina The Klezmatics z New Yorku. Počas koncertu bol návštevníkom premietnutý dokumentárny film režisérky Zuzany Piussi, ako aj vizualizácie budúcej podoby Rudnayovho námestia s postavenou kulisou synagógy neológov (autor vizualizácií: arch. Adam Berka). Open-air koncertu sa zúčastnilo v priebehu 4 hodín jeho trvania cca 5 000 návštevníkov.

Konferencia Stratené mesto 2011, určená odbornej verejnosti. K dátumu konania konferencie Stratené mesto (26. 09. 2011) vyšiel pracovný materiál, ktorý tvorili rukopisy Národy a etnické čistky v Bratislave a Kto zbúral podhradie? (v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom, počet strán: 888, nepredajné), konferencia sa konala v hoteli Kempinski (oproti hrobke Chatama Sofera)

Reprezentatívna publikácia Israeli Chamber of Commerce in the Slovak Republic: initiator of the execution of THE LOST CITY project, (v jazyku anglickom), ktorá bola nositeľom súhrnnej informácie o projekte (304 strán, farebná, nepredajné), včítane vloženého DVD s filmom Stratené mesto režisérky Zuzany Piussi

Knižné vydanie rukopisov Etnické čistky v Bratislave v 20. storočí, Kto zbúral Podhradie? a Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg v jazyku slovenskom (s predslovom podpredsedu vlády SR Rudolfa Chmela), bežne dostupné každému záujemcovi v kníhkupectvách (Nižňanský, E. – Bútora, I.: Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg, vydavateľstvo Marenčin PT, 2011).

Partneri projektu Stratené mesto v roku 2011:

Podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel, ktorý nad projektom prevzal v roku 2011 záštitu (finančný príspevok na konferenciu Stratené mesto a vydanie pracovného materiálu, ktorý sa rozdal na konferencii účastníkom konferencie Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg vo výške 30 000 Eur)

Bratislavský samosprávny kraj (finančný príspevok vo výške 12 000 Eur na  spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, potrebnej k výstavbe kulisy synagógy neológov na Rudnayovom námestí, včítane vizualizácií budúcej podoby námestia)

Stredoeurópska nadácia (finančný príspevok vo výške 12 000 Eur na odmenu pre režisérku dokumentárneho filmu, ako aj honoráre autorom rukopisov)

Slovenský filmový ústav za bezplatné poskytnutie autorských práv na zábery, použité v dokumentárnom filme Stratené mesto (vecný vklad vo výške 37 500 Eur)

Rakúsko-izraelská obchodná komora (finančný príspevok 4 000 Eur)

Spoločnosť Land Rover (finančný príspevok vo výške 10 000 Eur)

Židovská náboženská obec Bratislava (súhlas s postavením kulisy neologickej synagógy na časti pozemku na Rudnayovom námestí vo vlastníctve ŽNO Bratislava v rokoch 2012 – 2015, uznesenie 1/II 2011)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (súhlas s postavením kulisy neologickej synagógy na Rudnayovom námestí na časti pozemku vo vlastníctve mesta, bezplatnou propagáciou koncertu Stratené mesto v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy)

Mestská časť Bratislava – Staré mesto (povolením uskutočniť koncert Stratené mesto v Podhradí)

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku – Slovenské národné múzeum (zabezpečením prekladu rukopisov do jazyka maďarského a finančným vkladom vo výške 1000 Eur na odmenu pre prekladateľov)

Spoločnosť Vydrica (nové Podhradie), s.r.o. (vecným vkladom – bezplatným poskytnutím pozemku parkoviska v Podhradí, na ktorom sa konal koncert Stratené mesto, prerušením prevádzky tohto parkoviska na potrebnú dobu, nutnou povrchovou úpravou pozemku, ako aj pútačom koncertu (bigboardom), umiestneným v ich priestoroch. Výšku vecného vkladu sme nespresňovali.)

Hotel Gaudio (vecným vkladom vo výške 4 047 Eur, ktorý zahrňoval bezplatné ubytovanie členov skupiny The Klezmatics z New Yorku spolu s manažérom skupiny, stravu pre členov skupiny a manažéra, dovoz členov skupiny z letiska na Schwechate, ako aj zabezpečenie catteringu pre členov skupiny The Klezmatics v priestore konania koncertu, zabezpečenie catteringu pre raut, ktorý sa konal na počesť spustenia projektu Stratené mesto a na počesť príchodu skupiny The Klezmatics, určený pre potreby členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a partnerov projektu Stratené mesto 2011)

Náklady 1. roku realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg nakoniec presiahli odhadovaných 157 000 Eur, potrebných na realizáciu projektu Stratené mesto v roku 2011. Chýbajúce peniaze doplatili členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku.

Médiá aj verejnosť prijali v roku 2011 projekt Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg s porozumením, o čom svedčil tak záujem odbornej verejnosti (konferencie s medzinárodnou účasťou sa zúčastnili slovenskí historici, architekti, politici, občiansky aktivisti etc. v počte niekoľko sto ľudí), ako aj záujem laickej verejnosti (4 hodiny trvajúci open-air koncert navštívilo cca 5 000 návštevníkov).

Stránky: 1 2 3 4