Izraelská obchodná komora na Slovensku je dobrovoľným občianskym združením neziskového charakteru. Založená bola v máji roku 2001. Reprezentuje tú časť spoločnosti, ktorá sa pokúša prispievať k napredovaniu slovenskej spoločnosti podporovaním agendy, smerujúcej k rozvoju vzájomne prospešných obchodných vzťahov a priateľstva medzi občanmi Slovenskej republiky a občanmi štátu Izrael.

Medzi dôvody založenia patrili všetky podnety, ktoré sú obsiahnuté vo filozofii Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, a to:

  • Príliv zahraničných investícií na územie nášho štátu
  • Podpora vzájomných hospodárskych, ekonomických a kultúrnych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi na Slovensku a v Izraeli
  • Získavanie informácií o možnostiach obchodu a spoločného podnikania
  • Poskytovanie informácií o ekonomickom, právnom a daňovom prostredí na Slovensku
  • Organizovanie a spoluúčasť na vzájomných podnikateľských misiách, workshopoch i akvizičných cestách v Izraeli (a na Slovensku)
  • Zabezpečovanie účasti na výstavách, veľtrhoch, prednáškach a seminároch
  • Ochrana a podpora spoločných hospodárskych záujmov na Slovensku
  • Podpora optimálnych vzťahov pre izraelských podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska
  • Podpora rozvoja cestovného ruchu medzi krajinami
  • Intenzívna spolupráca medzi členmi Komory

Prostredníctvom dohodnutých vydavateľských a projektových aktivít sa snaží obhájiť svoju kompozitnú filozofiu, v ktorej niet miesta pre rasizmus, terorizmus, nacionalizmus a iné negatívne prejavy minulého i súčasného diania vo svete.