Open-air koncert vyvrcholil vystúpením svetoznámej skupiny The Klezmatic z New Yorku, ktorá prišla do Bratislavy na pozvanie Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, aby projekt Stratené mesto podporila. Bolo to vôbec prvé vystúpenie tejto svetoznámej hudobnej skupiny na Slovensku.

Koncert trval niekoľko hodín a v jeho priebehu sa vystriedalo pred pódiom do 5 000 Bratislavčanov.

Na druhý deň po konaní koncertu Stratené mesto sme zvolali do kongresovej sály hotela Kempinski, ktorý stojí oproti hrobke Chatama Sofera, konferenciu Stratené mesto, určenú odbornej verejnosti. Ako diskusný materiál pre potreby konferencie zabezpečili členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku vydanie dvoch rukopisov, napísaných pre potreby projektu na základe objednávky členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, ktoré sa bezprostredne týkali zamlčiavanej minulosti mesta Bratislava.

Prvým bol rukopis Národy a etnické čistky v Bratislave v 20. storočí (Národy a ich osudy v Bratislave 1918-1948), ktorého jednotlivé kapitoly boli napísané pod vedením odborného garanta projektu prof. Eduarda Nižňanského renomovanými slovenskými historikmi. Kapitoly obsahovali stručný prehľad dejín a osudov jednotlivých národov, ktoré tvorili významnú časť populácie na území mesta Bratislava v 20. storočí.

Druhý rukopis bol spoločným dielom prof. Eduarda Nižňanského a občianskeho aktivistu Ivana Bútoru, zaoberajúci sa otázkou „Kto zbúral Podhradie?“. Oba rukopisy boli vydané súčasne v štyroch jazykoch (slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina), takže samotný knižný materiál, vydaný pre potreby diskusie na konferencii mal rozsah 906 strán.

Na úvod konferencie bol premietnutý dokumentárny film režisérky Zuzany Piussi. Keďže súčasťou konferencie bola aj téma architektonickej budúcnosti nezastavaného bratislavského nábrežia, na ktorom sa v minulosti nachádzalo „Stratené mesto“ bol na konferenciu pozvaný významný parížsky architekt Dominique Perrault, ktorý účastníkom konferencie predložil svoju víziu princípov dobudovania bratislavského nábrežia.

Všetky významné udalosti, spojené s 1. etapou realizácie projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg v roku 2011 boli zhrnuté v knižnej prezentácii aktivít Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, ktorá vyšla v anglickom jazyku na konci roku 2011 pod názvom Israeli Chamber of Commerce in the Slovak Republic – Initiator of the execution of THE LOST CITY project. Súčasť prezentačnej publikácie tvorí DVD s dokumentárnym filmom režisérky Zuzany Piussi Stratené mesto.

Na koncoročnom zasadaní členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku dňa 15. decembra 2011 boli po vyhodnotení skúseností s prvým rokom realizácie projektu Stratené mesto následne odsúhlasené ciele druhého roku realizácie verejnoprospešného projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg. Keďže hlavnou udalosťou nadchádzajúceho roku malo byť veľkorysé a dôstojné pripomenutie si osobnosti najvýznamnejšieho európskeho rabína 19. storočia Chatama Sofera pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia rozhodli sme sa iniciovať napísanie a vydanie turistického sprievodcu zbúranou židovskou časťou historicky cenného centra mesta. Ak iné mestá majú sprievodcu existujúcimi pamiatkami, my sme sa rozhodli iniciovať vytvorenie prvej časti sprievodcu pamiatkami „neexistujúceho (zbúraného) mesta“.

Za nových členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku boli na tomto zasadnutí prijatí Jozef Klein (Asseco Central Europe) a Katarína Schwarzová (Štúdio K.F.A.).

Aby sme hranice „strateného židovského mesta“ predsa len vytýčili „hmatateľnejšie“ rozhodli sme sa po dohode s ministrom kultúry SR na štyri mesiace (jún – september) vztýčiť 15 metrov vysoký model pôvodne 23,4 metra vysokej budovy neologickej synagógy na Rybnom námestí, ktorá bola komunistami zbúraná ako posledná budova židovskej časti mesta v apríli roku 1969, ani nie rok po okupácii Československa tzv. spriatelenými vojskami susedných štátov pod vedením Moskvy, takže si ju ešte množstvo Bratislavčanov uchovalo vo svojej pamäti ako poslednú spomienku na časy „politického odmäku“.

Monumentálnosť modelu mala upriamiť pozornosť Bratislavčanov aj návštevníkov mesta na blížiacu sa (a z hľadiska projektu) kľúčovú Udalosť roku 2012. Moše Schreiber sa narodil 7. Tišri roku 5523 židovského kalendára, 250. výročie jeho narodenia tak pripadlo na deň 23. september 2012 kresťanského kalendára.

Záštitu nad projektom prevzal v roku 2012 minister kultúry SR Daniel Krajcer.

Model synagógy

Model synagógy.

Na zasadnutí Izraelskej obchodnej komory v apríli 2012 bolo pozastavené členstvo členovi dozornej rady Ivanovi Weissovi (Delta B) z dôvodu politickej angažovanosti sa pána Weissa v roli lídra politickej strany. Za nového člena dozornej rady bol v doplňujúcich voľbách zvolený Martin Čižmárik. O zrušenie členstva z dôvodu trvalého odchodu firmy zo Slovenska do Čiech požiadal Miroslav Tým (Dubra and Partners). Členstvo ukončil Rudolf Schichor (Virtus s.r.o.).

Po prvý krát  v dejinách Izraelskej obchodnej komory na Slovensku bolo rozhodnutím členov podľa Stanov (článok VI, bod 3) zrušené členstvo Igorovi Rintelovi (Meracrest). Za nového člena bol prijatý Dušan Kollár (SPECTRUM SK).

Vydaním Sprievodcu Zbúranou židovskou Bratislavou (v jazyku slovenskom, anglickom, nemeckom maďarskom, ivrit a ruskom) a vztýčením 15 metrov vysokého modelu synagógy v najužšom centre mesta vznikli záchytné body, ktoré umožnili Bratislavčanom aj návštevníkom Bratislavy v roku 250. výročia narodenia Chatama Sofera aspoň virtuálne vstúpiť „do ulíc Strateného mesta“.

1. augusta 2012 prišla smutná správa o úmrtí Evy Krajmerovej, bývalej generálnej tajomníčky Izraelskej obchodnej komory na Slovensku v rokoch 2001 až 2011.

19. septembra roku 2012 navštívil Bratislavu predseda Europarlamentu Martin Schultz (na obrázku v strede). Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik (na obrázku vpravo) spolu s poslancom európskeho parlamentu Borisom Zalom (na obrázku vľavo) požiadali autora projektu, aby v rámci prehliadky Bratislavy objasnil pri modeli synagógy projekt pánovi Schultzovi.

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik (na obrázku vpravo) spolu s poslancom európskeho parlamentu Borisom Zalom (na obrázku vľavo).

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik (na obrázku vpravo) spolu s poslancom európskeho parlamentu Borisom Zalom (na obrázku vľavo).

Martin Schultz prejavil o realizáciu projektu veľký záujem. Následne vyzval poslanec európskeho parlamentu Boris Zala členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, aby predviedli projekt poslancom európskeho parlamentu v rámci akcie Eurochanuka.

11. novembra odleteli do Tel Avivu dve desiatky členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, aby vytvorili podpornú delegáciu ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského na jeho pracovnej ceste v Izraeli. Počas pracovnej cesty objasnila izraelská strana členom slovenskej delegácie štátny program inkubátorov, zriadených na podporu podnikateľských subjektov s cieľom posilniť oblasť priemyselných inovácií.

Ústrednou udalosťou pracovnej cesty ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského bolo stretnutie s ministrom priemyslu, obchodu a práce S. Simhonom, počas ktorého si obe strany odsúhlasili posledné zmeny v texte pred podpisom Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou štátu Izrael o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja.

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (vpravo) s ministrom priemyslu, obchodu a práce štátu Izrael S. Simhonom, 12. 11. 2012, Tel Aviv

Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský (vpravo) s ministrom priemyslu, obchodu a práce štátu Izrael S. Simhonom, 12. 11. 2012, Tel Aviv.

Pre potreby prezentácie projektu poslancom európskeho parlamentu v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu, ktorá sa udiala za prítomnosti členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku dňa 11. decembra 2012, vydala Izraelská obchodná komora na Slovensku trojjazyčnú knižnú publikáciu (slovenský jazyk, anglický jazyk, ivrit) s názvom „A tribute to Chatam Sofer/Pocta Chatamovi Soferovi/Mechuva Le Chasam Sofer“ s priloženým DVD, obsahujúcim 10 minútový výkladovo-dokumentárny film režiséra Andreja Zmečka s názvom Journey to The Lost City/Putovanie Strateným mestom.

Na decembrovom zasadaní členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku boli prijatí za nových členov: Peter Roth (AutoClub AC) a Radek Mixtaj (Deutsche Bank, Osterreich).

O zrušenie členstva požiadal Marián Šufliarsky (M-Market).

Žiaľ, aj tento raz vstúpila do plánov a zámerov členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku politika. Demisia vlády Ivety Radičovej v marci 2012 narušila veľkú časť dohôd o finančnej participácii a spolupráci štátu (Ministerstva kultúry SR) pri realizácii projektu Stratené mesto, ktoré sa podarilo vytvoriť v priebehu rokov 2011-2012. Nové vedenie ministerstva kultúry sa necítilo byť viazané prísľubmi svojich predchodcov. Projekt zrejme považovali – v intenciách uplatňovania nezmieriteľnej pravo-ľavej politickej paradigmy – za nadbytočný, keďže sa začal realizovať v období predošlej vlády. Zopakovalo sa to isté, ako pri odovzdávaní pamätníka Park ušľachtilých duší do užívania širokej slovenskej verejnosti zo strany Ivety Radičovej, len v obrátenom garde.

Členov Izraelskej obchodnej komory na Slovensku tento odmeraný, až nepriateľský postoj zaskočil. Podľa ich názoru opätovný nástup Roberta Fica do funkcie predsedu vlády SR nemal prečo ohroziť realizáciu verejnoprospešného projektu Stratené mesto, ktorý pokračoval v rozvíjaní základnej agendy, sformulovanej v procese budovania pamätníka Park ušľachtilých duší v rokoch 2006-2010.

Rok 250. výročia narodenia Chatama Sofera ale nebolo možné odložiť na inokedy. Jeho začiatok bol vymedzený dátumom 23. 9. 2012 (7. Tišri 5773 židovského kalendára) a jeho ukončenie ohraničoval dátum 11. 9. 2013 (7. Tišri 5774 židovského kalendára). Preto sa členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku rozhodli naplniť stanovené ciele aj „s odretými ušami“.

Projektu sa nečakane ujal podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, zodpovedný v novej vláde aj za agendu ľudských práv, ktorý sa v júni 2012 iniciatívne zúčastnil slávnostného odhalenia modelu neologickej synagógy na Rudnayovom námestí pri príležitosti zahájenia novej Turistickej trasy Strateným mestom Bratislava – Pozsony – Pressburg.

V roku 2013 poskytol podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák finančný príspevok na vydanie Manuálu pre učiteľov bratislavských základných a stredných škôl, čím v roku 2013 zaštítil verejnoprospešný projekt váhou svoje autority. Manuál, ktorý bol vydaný ako inšpirácia pre učiteľov bratislavských škôl k prezentácii Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, obsahuje knižné vydanie prvého kompletného Sprievodcu Strateným mestom (zbúraným bratislavským Podhradím) – teda dokumentuje dom po dome, ulicu po ulici zbúrané „bratislavské reálie“.

Tento knižný sprievodca, vybavený podrobnými mapami neexistujúcich ulíc, má učiteľom pomáhať každoročne previesť počas Dňa obetí holokaustu a rasového násilia školopovinnú bratislavskú mládež zbúranou časťou historicky cenného centra mesta Bratislava a poskytnúť im k „Udalosti“ erudovaný výklad.

Súčasť knižného sprievodcu tvorí CD, na ktorom sa nachádza rukopis knihy odborného garanta projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg prof. Eduarda Nižňanského s názvom „Holokaust v Bratislave – Hlavnom meste Slovenskej republiky 1939-45“. Manuál dopĺňa power-pointová prezentácia, poskytujúca učiteľom oporné body a naračnú niť výkladu kľúčových udalostí, ktoré viedli na území mesta Bratislava k rozhodnutiu fyzicky vymazať z mapy mesta židovskú populáciu (židovských spoluobčanov, aj reálie odkazujúce na ich niekdajšiu prítomnosť).

Manuál pre učiteľov uzatvára výkladovo-dokumentárny film režiséra Andreja Zmečka Putovanie Strateným mestom, ktorý môžu učitelia premietnuť školopovinnej mládeži v rámci oživenia výkladu v triedach.

Na mieste, kde pôvodne stála neologická synagóga, zbúraná v apríli roku 1969, rozhodli členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku vztýčiť na záver roka 250. výročia narodenia Chatama Sofera (trval od septembra 2012 do septembra 2013) 15 metrov vysokú železnú konštrukciu (skelet) modelu neologickej synagógy, ktorý bol symbolickým označením hranice, za ktorou sa rozprestiera „mesto duchov“ – Stratené mesto.

Kostra synagógy.

Konštrukcia synagógy.

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26