Čo tým získa mesto Bratislava?

  1. novú turistickú atrakciu, ktorá by sa stala stredobodom (centrom) okružnej trasy električky historickej pamäti. Všeobecne známa turistická silueta Bratislavy (Bratislavská triáda = Hrad, Martinský dóm a rieka Dunaj) by sa zmenila obnovením siluety neologickej synagógy na quatriádu
  2. galériu
  3. námestie
  4. koncertný priestor
  5. oddychové zákutie pre turistov
  6. osvetové a vzdelávacie centrum pre školopovinnú aj stredoškolskú mládež
  7. letné kino.

Plocha Rybného námestia (dnes riešená ako „cintorín“) získa na štyri mesiace v roku (počas letnej turistickej sezóny) zmenený charakter, ktorý bude v súlade s pôvodným historickým a kultúrnym odkazom Rybného námestia. Stane sa priestorom živého interaktívneho „rozpamätávania sa“ obyvateľov mesta aj návštevníkov na tragédiu Židov, aj na tragédie rasového, etnického, či triedneho násilia, páchaného v 20. storočí na rôznych skupinách mestskej populácie. Ale – a to považujú iniciátori projektu za najdôležitejšie – stane sa propagátorom odkazu kooperatívneho spolužitia rôznych etník, kultúr, náboženstiev a jazykov.

Okruh historickej pamäti

Východiskovou (aj koncovou) stanicou Okruhu historickej pamäti, po ktorom bude premávať Električka historickej pamäti, bude „hrobka Chatama Sofera“. Od nej vedú koľajnice popri rieke Dunaj po nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu popod Nový most na Rázusovo a následne Vajanského nábrežie. Z Vajanského nábrežia vedú koľajnice na Šafárikovo námestie a odtiaľ cez Štúrovu ulicu na Kamenné námestie, kde električka odbočí na Námestie Slovenského národného povstania, odtiaľ na Župné námestie, z ktorého vedú koľaje do tunela, vedúceho popod hradný vrch. Tunel vyúsťuje na druhej strane hradného vrchu pri hrobke Chatama Sofera.

Existujúci (i keď v tejto podobe v súčasnosti nevyužívaný) električkový okruh umožňuje vytvoriť trasu „rozpamätávania sa“. Vo vnútri takto ohraničeného priestoru „rozpamätávania sa“ sa nachádza historicky cenná časť centra Bratislavy, ktorá je aj dnes predmetom sústredeného záujmu turistov. Súčasná turistická trasa sa vďaka projektu rozšíri o veľkú, dnes nevyužívanú časť nábrežia rieky Dunaj (bývalý Zuckermandel a Vydrica až po jej bývalé vyústenie na Rybnom námestí). Súčasťou turistickej trasy sa stane aj tunel, vedúci popod hradný vrch.

Vnútri Električky historickej pamäti budú v priestore okien nainštalované premietacie plochy, na ktorých sa bude účastníkom jazdy zobrazovať „stratené mesto“. Účastníci jazdy sa pohľadom z okna nedozvedia nič o súčasnom urbanistickom vzhľade mesta. Pred ich zrakmi sa najskôr odvinie stratená silueta ulíc Zuckermandelu, Vydrice až po Rybné námestie. Prechádzajúc popod Nový most uvidia zábery z búrania Rybného námestia, včítane búrania neologickej synagógy, ktorá tvorila neprehliadnuteľnú dominantu vtedajšieho Rybného námestia.

V priebehu ďalšej jazdy budú autentické dobové zábery odvíjať sled udalostí z dejín 20. storočia. Cestujúci uvidia „za oknom“ električky prebiehajúci zápas československých legionárov o ovládnutie mesta Bratislava, ďalej uvidia Bratislavu ako hlavné mesto fašistickej Slovenskej republiky 1939-45, oslobodenie Bratislavy Červenou armádou, zábery z prvomájových manifestácií občanov, nadšene skandujúcich heslá a nesúcich nad hlavami portréty Lenina, Stalina, Marxa a Engelsa, ako aj reformné úsilie komunistov z 2. polovice 60. rokov 20. storočia, podčiarknuté zábermi na medzinárodne známu tvár Alexandra Dubčeka. Odbočenie električky z Vajanského nábrežia na Šafárikovo námestie a cesta po Štúrovej ulici bude slúžiť na ukážky z okupácie Bratislavy vojskami tzv. spriatelených armád v auguste roku 1968 s následnou streľbou vojakov. Na Kamennom námestí sa zjaví pohľad na bývalú dominantu dnešného Námestia SNP –  na sochu J. V. Stalina. Počas jazdy Námestím SNP sa „v oknách električky“ zjavia zábery z masovej demonštrácie občanov v novembri 1989, ktorá predznamenala pád komunizmu na Slovensku. Cesta od Župného námestia až po vjazd električky do tunela bude lemovaná zábermi, znázorňujúcimi pohľad na židovské geto „zhora“. Na odbočke pred vjazdom do tunela sa objaví záber budovy ješivy, ktorá v priebehu 19. storočia odchovala hlavných rabínov významných civilizačných európskych centier a následne pred zrakmi cestujúcich vybuchne podmínovaná ortodoxná synagóga na Zámockej ulici.

Univerzálna časť projektu, premietaná vnútri Električky historickej pamäti bude doplnená bedekrami (knižkami s textom aj fotodokumentačným materiálom a priloženým DVD). V sprievodnom texte jednotlivých bedekrov bude univerzálny „obsah“ z električky precizovaný, doplnený a rozvedený do podoby konkrétnych tém. Napríklad tém typu: Maďari v Bratislave, Nemci v Bratislave, Židia v Bratislave, Rusi v Bratislave. Ale aj tém typu: Korunovácie uhorských kráľov v Bratislave, Bratislava od staroveku po súčasnosť atď. 

Po vystúpení z Električky historickej pamäti si môžu ísť cestujúci porovnať tento raz pre zmenu pešo obraz, ktorý videli počas jazdy premietaný na plochy okien električky – so skutočnosťou.

Záver

Iniciátori projektu sú presvedčení, že už je najvyšší čas vrátiť (i keď len vo virtuálnej podobe) na mapu židovskej Európy aj mesto Pressburg – Pozsony – Prešporok (Bratislava) s jej bohatou duchovnou tradíciou a významom. Je najvyšší čas pripomenúť obyvateľom i návštevníkom Slovenska pôvodne multietnický, multikultúrny, multilingválny a multireligiózny charakter  mesta, a to realizáciou projektu celoeurópskeho významu.

Ľudia z úzkeho okruhu premiérky Radičovej sa snažili hneď od jej nástupu k moci znižovať význam vybudovania pamätníka Park ušľachtilých duší, založeného podľa úprimného presvedčenia členov apolitického občianskeho združenia (Izraelskej obchodnej komory na Slovensku) na hodnotách, opierajúcich sa o celonárodný konsenzus. Tvrdili, že je to „Ficov pamätník“, čím sa pokúšali včleniť aktivity Izraelskej obchodnej komory na Slovensku do rutinného rámca „nezmieriteľnej pravo-ľavej politickej paradigmy“, v ktorej pokus nájsť konsenzus s politickým oponentom v akejkoľvek veci je zavrhnutiahodný a nezaslúži si nič iné, než prísny trest.

Napriek tomu, keďže išlo o koaličnú vládu, zloženú zo štyroch na sebe nezávislých politických subjektov, našli sa v jej vláde politici, ktorí realizáciu projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg zaštítili vlastnou politickou váhou a autoritou.

Nad prvým rokom realizácie projektu prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolf Chmel.

Projekt bol rozčlenený na poznatkovú časť, určenú odborným a vedeckým kruhom a časť informatívno-zábavnú, určenú širokej verejnosti. Poznatková časť sa sústredila na profesionálne zhromažďovanie nových poznatkov o predmete skúmania, ktorým sa stalo zbúrané Podhradie v Bratislave. Informatívno-zábavná časť sa sústredila na hľadanie adekvátneho spôsobu, akým by bolo možné sprístupniť výsledky bádania širokej laickej verejnosti nenásilnou, primerane odľahčenou formou.

V priebehu druhej polovice roku 2011 usporiadala v rámci 1. roku realizácie projektu Izraelská obchodná komora na Slovensku spolu s partnermi projektu a pod záštitou podpredsedu vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny dve podujatia.

Vznik projektu Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg sa rozhodli členovia Izraelskej obchodnej komory na Slovensku oznámiť širokej bratislavskej verejnosti formou open-air koncertu (koncertu pod holým nebom na mieste, kde kedysi stáli ulice Podhradia a ktoré je v súčasnosti využívané už len ako čiastočne spevnená plocha parkoviska). Všetky udalosti, vzťahujúce sa k projektu, boli naplánované tak, aby sa udiali v priebehu septembra – mesiaca, v ktorom sa narodil Chatam Sofer.  Pre potreby programu, dopĺňajúceho open-air koncert o poznatkovo-informatívnu časť určenú širokej verejnosti, zadala Izraelská obchodná komora na Slovensku režisérke Zuzane Piussi objednávku, aby podľa požiadaviek autora projektu a za pomoci dokumentárnych snímok z archívu Slovenského filmového ústavu spracovala 18 minútový dokumentárny film s názvom Stratené mesto Bratislava – Pozsony – Pressburg. Film sa v neuveriteľne krátkom čase podarilo vytvoriť vďaka veľkorysosti a podpore projektu zo strany riaditeľa Slovenského filmového ústavu Petra Dubeckého. Slovenský filmový ústav prijal úlohu partnera projektu a stal sa spolu s Izraelskou obchodnou komorou na Slovensku koproducentom audiovizuálneho diela. Premietnutie dokumentárneho filmu na veľkoplošnej obrazovke v prvej prestávke koncertu malo upriamiť pozornosť návštevníka koncertu na udalosť, ktorej bol koncert venovaný (búranie Podhradia) a na strateného ducha (genius loci) dnes už neexistujúcej časti historicky cenného centra hlavného mesta Slovenskej republiky (bývalého hlavného mesta Uhorska, miesta korunovácie uhorských kráľov a rakúskych cisárov).

Architekt Adam Berka zhotovil pre potreby projektu podľa projektovej dokumentácie architekta Tomáša Berku vizualizácie 15 metrov vysokej kulisy neologickej synagógy, ktorú by bolo možné ako zmenšeninu pôvodnej 23 metrov vysokej budovy inštalovať v budúcnosti na námestí počas hlavnej turistickej sezóny. Tieto vizualizácie boli situačne zobrazované na veľkoplošnej obrazovke počas trvania celého koncertu. Koncert sa konal v nedeľu 25. septembra. Na úvod vystúpila bratislavská hudobná skupina Pressburger Klezmer Band. Koncert sa konal v čase novoročných židovských sviatkov roku 5772, preto v prvej časti koncertu vystúpil piešťanský rabín Zeev Stiefel, ktorý okrem novoročných židovských liturgických piesní zaspieval aj niekoľko piesní v jazyku jidiš.

V prvej časti koncertu vystúpil piešťanský rabín Zeev Stiefel.

Frank London (počas vystúpenia hudobnej skupiny The Klezmatics v Bratislave).

Frank London (počas vystúpenia hudobnej skupiny The Klezmatics v Bratislave).

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26